روان وسلامت

وقتی روان شما دیګر نمداند چه باید کرد ، مشکلات روانی دلایل متعددی دارند ،برخی از بیماری های روانی ریشه یی بیولوژیکی دارند ، آنها فقط با دارو قابل درمان هستند،سایر اختلالات مبتنی برتجربیات آسیب زا هستند،و نیاز به روان درمانی دارند هنوز اختلالات دیګر رامیتوان در سایر بیماری های جسمی ردیابی کرد، اغلب در مورد بیماران سرطانی اتفاق میافتد.

بیماری یی روانی

یک بیماری روانی به معنای واقعی زمانی رخ میدهد که دلیل اصلی علایم باشد،اګر علل بیولوژیکی علت افسردګی باشد، فقط دارو میتواندکمک کند و اګر تجربیات اسیب زا یا سایر اختلالات مرتبط به دوره یی زندګی وجود دارد. روان درمانی میتواند کمک کند، انچه مهم است ، که وظیفه روانپزشک روشن کردن علل ان است، شماتصمیم میګیرید که کدام راه برای خروج از استرس روان مناسب است

افسردګی مرتبط با زندګی

درمان بیماری های روانی

افسردګی مبتنی بر بیولوژیک

بدن وذهن خود را متناسب نګه دارید

بدن و روان در تعامل هستند، بدن سالم باعث ارتقاع روان سالم میشود، وبالعکس ، سلامتی ،رضایت، وشجاعت برای زندګی عوامل کلیدی هستند.

بدن وذهن خود را متناسب نګه دارید