بدن وذهن خود را متناسب نګه دارید

هر فردی با برنامه ریزی ژنتیکی اولیه متولد‍ میشود . و قابل تغیر نیست . چه چیزی را میتوان تغیر داد : وضیعت بدن بر اساس این اساس ژنتیکی . همانطور که تناسب اندام بالاتر سیستم ایمنی را تقویت میکند ، روان نیز برای شرایط اولیه ذهنی خود به کار نیاز دارد،در تعامل بین جسم وروح، یک وضیعت روانی اولیه خوب همچنین منجر به سیستم ایمنی قویتر میشود. نکاتی برای داشتن زندګی سالم از نظر روانی:

  • توانایی و فرصت خندیدن
  • یادګیری مدام العمر از طریق تماس با افراد دیګر(مغز نمی تواند کار دیګری انجام دهد)
  • از احساس انتقام ګیری پرهیز کنید
  • از بخیلی و حسادت دوری کنید
  • پذیرش ضعف های انسانی در خود و دیګران

استعدادها زندګی مکنند

هر فردی استعدادهای دارد که باید از انها بهره برداری کرد، ایمنی و حس ماجرا جوی باید متعادل باشد.اهداف خودتان در انتظار تحقق استند، زندګی آګاهانه است، پول به عنوان اولین هدف یک طلسم خوش شانسی نیست(«آخرین پیراهن جیب ندارد») هر کسی این سبک زندګی را دنبال کند شانس فرزندان مانرا افزایش میدهد. انها با حرف مان هدایت نمی شوند بلکه با سبک زندګی ما هدایت می شوند انها به ما نیاز دارند، محافظت از ابتدا، این شامل آسیب نرساندن به انها با دخانیات، الکل، یا سایر مواد در رحم میشود، همچنین شامل دریافت کمک دراسرع وقت در صورت بروزمشکل است، زندګی خواهد بود هر کسی به کودکان شادی بدهدو شادی را تجربه کند دیدګاه خودرا نیز بهبود می بخشد،برای یک زندګی سالم و طولانی.