درمان بیماری های روانی

بیماری های روانی به ندرت از طریق علت، اما بیشتر از علایم تشخیص داده میشوند. نحوه برخورد شخص مورد نظر با مشکل خود.

الګو های واکنش احتمالی هستند:

  • ترس
  • افسردګی
  • انکار مشکلات
  • مواد ارام بخش(الکل،نکوتین،و غیره)

درمان پزشکی به ته این علایم قابل مشاهده میرسد.

علل مشکلات روانی ممکن است:

  • تهدیدات واقعی
  • ترس های که در حوزه ء روانی قرار دارند
  • نواحی مختلف مغز مسول برخی مشکلات هستند

درمان با دارو یا روان در مانی پیشنهاد می شود.

افسردګی مبتنی بر بیولوژیک

افسردګی مرتبط با زندګی