سکته مغزی را به درستی تشخیص دهید

سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است که نیاز به پاسخ سریع دارد. اګر افراد مبتلا بتوانند در کمتر از ۹۰ دقیقه به بیمارستان برسند ،احتمال بهبودی بااسیب های متعاقب کمی زیاد است.

بر خلاف سایر مواردحاد ،تشخیص سکته مغزی حتی برای افراد غیر عادی اسان است.

۱ :انحرافات صورت: اګرمشکوک به سکته مغزی هستید از فرد بخواهید لبخند بزند ، اګر لبخند فقط در یک طرف قابل مشاهده باشد ، نشانه یی سکته یی مغزی است(جزیی فلج صورت)

۲ : هماهنګی بازو :از شخص مربوطه بخواهید که دو بازوی خود را در جهت مخالف به جلو کشیده شده اند به سمت بالا و پایین حرکت دهد. اګر این کار جواب نداد مشکوک به سکته است.

۳ : مشکلات زبانی: از فرد آسیب دیده بخواهید که یک جمله ساده را تکرار کند اګر این کار نکرد ، این نشانه دیګری لز سکته مغزی است، سریع: زمان مهم است اګر مشکوک هستید فورأ ۱۴۴ را شماره ګیری کنید.