سلامت کودکان

معاینات قبل از تولد

در اتریش ، معاینات مربوطه قبل از تولد ،حوالی تولد، و در سال های اول زندګی در کارت والدین -فرزند ثبت شده است. این تضمین می کند که بیماری ها و خطرات قابل توجهی درمراحل اولیه قابل شناسایی و پیشګیری هستند.

معاینات قبل از تولد

پیشګیری برای کودکان

بهترین دارو آن است که از بیماری جلوګیری کند، پیشنهادات متعدد، از تغذیه تا تمرین و ورزش هدفمند، یک هدف را دنبال میکند: کمک به رشد سالم کودکان ، اساس بیماری های متعدد تمدن – چه چاقی ، فشار خون بالا، وبیماری های قلبی عروقی در کودکی ګذاشته میشود.

پیشګیری برای کودکان

بیماری حاد کودکان

اګر فرزند خود تان بیمار است چه باید کرد: چه زمانی کودک بیمار نیاز به مراجعه به پزشک دارد؟ منحنی تب یک شاخص مهم است، اما به هیچ وجه تنها شاخص نیست وچه دارو های رایجی را باید در خانواده با کودکان استفاده کرد.

بیماری های حاد در کودکان:

اورژانس در کودکان

همه والدین وسرپرستان باید کمک های اولیه برای کودکان را بدانند چه یک بیماری حاد ، یک تصا ف یا علایم غیر قابل توضیحی که به نظرمی رسد تهدید کننده باشدو درشرایط اضطراری ، کارها باید به سرعت ودرستی انجام شود.

اورژانس پزشکی در کودک