اورژانس پزشکی در کودک

اورژانس های پزشکی زمانی رخ می دهند که درمان پزشکی ضروری یا نجات دهنده باشد.درین موارد باید فورأ به شماره اضطراری ۱۴۴ (بدون کد منطقه از تلیفون های همراه وثابت) یا شماره ۱۱۲ تماس بګیرید.این شرایط باعث میشود که فورأ اطلاع رسانی شودیعنی اضطراری و ضروری است:

 • بی هوشی
 • دشواری در تنفس
 • زخم های که به شدت خونریزی میکنند
 • سایر شرایط تهدید کننده زندګی

شماره اضطراری ۱۴۴ معمولا به زبان آلمانی پاسخ میدهد،تحت شرایط خاص، ارتباط به زبان انګلیسی امکان پزیر است.در هرصورت باید بتوانید سوالات ذیل را پاسخ دهید.

 • محل وقوع(آدرس)
 • تعداد افراد مبتلا
 • مسیر/علت حادثه یا بیماری
 • ازدست دادن هوشیاری وجود دارد
 • آیا تنفس وجود دارد
 • سوالات بیشتر بسته به موقیعت ممکن است

تا رسیدن کمک:خونسرد بمانید و وضیعت را تا حد امکان حفظ کنید،ایمن سازی ساحه خطر / خارج کردن افراد اسیب دیده از منطقه، کمک های اولیه(زخم ها چسپنده-وضیعت پهلوی ثابت در صورت تصادف،تنفس وضربان قلب)را اریه دهید. بررسی کنید در صورت لزوم اقدامات احیاء را انجام دهید، دستورالعمل های ۱۴۴ را دنبال کنید.

بدون اضطراری- کمک تلیفونی

هر موقیعتی که نیاز به مراقبت پزشکی داشتید ،اورژانسی نیست،اګر نمی توانید وضیعت پزشکی مانند تب بالا را تفسیر کنید، به شماره ۱۴۵۰ در اتریش تماس بګیرید.در آنجا اطلاعات وپشتبانی مهمی در یافت خواهید کرد، در صورت وجود شرایط اضطراری،تماس به طور خودکار به ۱۴۴ ارسال می شود

مهمترین شماره تلیفون های پزشکی درصورت بیماری:

 • تماس اضطرا ی(امبولانس یا امداد و نجات)برای موقع اضطراری ۱۴۴
 • خط تلیفون بهداشتی که توصیه های پزشکی را اریه می دهند ودر موقع اضطراری آنرا به مرکز وصل می کند۱۴۵۰
 • کلیه موارد مصرف احتمالی مواد سمی ۴۳۱۴۰۶۴۳۴۳ +
 • خدمات اورژانس در شهر وین انجمن پزشکی در شب( از ساعت ۷بعد از ظهر تا ۷ صبح) وهمچنان در اخر هفته ها ورخصتی عمومی (ازنیمه شب – تا نیمه شب) ۱۴۱ فقط در وین.