افسردګی مرتبط با زندګی

اګر اختلال بیولوژیکی وجود نداشته باشد، دارو ها نقش فرعی ایفا میکند، روان درمانی روش انتخابی برای کاهش مشکلات زمینه یی است،روش های رایج عبارت اند از:

  • تخلیه
  • تکنیک ها برای زندګی با مشکل
  • مدریت تعارض
  • جهت ګیری مجدد