سکته مغزی را به درستی تشخیص دهید

سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است که نیاز به پاسخ سریع دارد. اګر افراد مبتلا بتوانند در کمتر از ۹۰ دقیقه به بیمارستان تخصصی برسند،احتمال بهبودی با آسیب های متعاقب کمی زیاد است. برخلاف سایر موارد حاد ،تشخیص سکته مغزی حتی برای افراد غیرعادی اسان است.

۱. انحرافات صورت: اګر مشکوک به سکته مغزی هستید ، از فرد بخواهید لبخند بزند. اګر لبخند فقط در یک طرف قابل مشاهده است ، این نشانه سکته مغزی است(فلج جزءي صورت)

۲. هماهنګی بازو: از فرد بخواهید دو دست خود را در جهت مخالف به جلو دراز کند. بالا وپایین رفتن اګر این کار جواب نداد، ظن سکته مغزی بیشتر تأیید میشود .

۳.مشکلات زبان: از فرد اسیب دیده بخواهید یک جمله را تکرارکند. اګر این کار نکرد ،نشانه دیګری از سکته مغزی است.

۴.سریع :برای هر سکته مغزی زمان مهم است اګر شک منطقی دارید با ۱۴۴ به تماس شوید.